cf军衔等级图片

cf军衔等级图片

CF的顺序分为五个的次要顺序。,之后是上面的子级。上面是CF活跃区秩秩图,对照cf军衔经验表,让玩家了解与CF MI绝对应的测量。。要下载列举如下CF对应表,请单击右击,选择要保留的目的。每秩秩图打包下载在最陆地,可以作为QQ头像应用。。

秩秩图下载可作QQ头像:点击此处下载

秩秩图1:兵士

CF兵士的军衔及其有关的的经验数值是:

军衔顺序经验(兵士)

 1. 1名兵士     0 ~ 456
 2. 2名兵士     457 ~ 912
 3. 三等兵     913 ~ 1824
 4. 二等兵     1825 ~ 3192
 5. 一等兵     3193 ~ 5016
 6. 顶级的1     5017 ~ 7296
 7. 顶级的2     7297 ~ 10032
 8. 顶级的3     10033 ~ 13224
 9. 顶级的4     13225 ~ 17784

给于细部装饰请看图片。。。。:

秩秩图1:兵士军衔

秩秩图2:士官

cf士官军衔下的顺序和对应经验数值列举如下:

军衔顺序经验(未受任命的士官)

 1. 下士1     17785 ~ 23940
 2. 下士2     23941 ~ 33060
 3. 下士3     33061 ~ 43092
 4. 下士4     43093 ~ 54036
 5. 下士5     54037 ~ 65892
 6. 下士6     65893 ~ 78660
 7. 中士1     78661 ~ 92340
 8. 中士2     92341 ~ 106932
 9. 中士3     106933 ~ 122436
 10. 中士4     122437 ~ 138852
 11. 中士5     138853 ~ 156180
 12. 中士6     156181 ~ 174420
 13. 1中士     174421 ~ 193572
 14. 2中士     193573 ~ 213636
 15. 3中士     213637 ~ 234612
 16. 4中士     234613 ~ 256500
 17. 5中士     256501 ~ 279300
 18. 6中士     279301 ~ 326724

详尽的地看这幅颜料。:

秩秩图2:士官军衔

秩秩图3:尉官

cf尉官军衔下的顺序和对应经验数值列举如下:

顺序经验CF(魏冠)

 1. Lieutenant 1     326725 ~ 375972
 2. Lieutenant 2     375973 ~ 427044
 3. Lieutenant 3     427045 ~ 479940
 4. Lieutenant 4     479941 ~ 534660
 5. Lieutenant 5     534661 ~ 591204
 6. Lieutenant 6     591205 ~ 649572
 7. 少校7     649573 ~ 709764
 8. Lieutenant 8     709765 ~ 771780
 9. Lieutenant 1     771781 ~ 835620
 10. Lieutenant 2     835621 ~ 901284
 11. Lieutenant 3     901285 ~ 968772
 12. Lieutenant 4     968773 ~ 1038084
 13. Lieutenant 5     1038085 ~ 1109220
 14. Lieutenant 6     1109221 ~ 1182180
 15. Lieutenant 7     1182181 ~ 1256964
 16. Lieutenant 8     1256965 ~ 1333572

给于细部装饰请看图片。。。。:

秩秩图3:尉官

秩秩图4:陆军校级军官

职级以下职级的职工职级及有关的的经验列举如下:

CF秩表(a)经验

 1. 主人1     1333573 ~ 1412004
 2. 主人2     1412005 ~ 1492260
 3. 主人3     1492261 ~ 1574340
 4. 主人4     1574341 ~ 1658244
 5. 主人5     1658245 ~ 1743972
 6. 主人6     1743973 ~ 1831524
 7. 主人7     1831525 ~ 1920900
 8. 主人8     1920901 ~ 2057700
 9. 大1     2057701 ~ 2197236
 10. 大2     2197237 ~ 2339508
 11. 大3     2339509 ~ 2484516
 12. 大4     2484517 ~ 2632260
 13. 大5     2632261 ~ 2782740
 14. 大6     2782741 ~ 2935956
 15. 大7     2935957 ~ 3091908
 16. 大8     3091909 ~ 3277044
 17. 中校1     3277045 ~ 3465372
 18. 中校2     3465373 ~ 3673536
 19. 中校3     3673537 ~ 3885177
 20. 中校4     3885178 ~ 4100295
 21. 中校5     4100296 ~ 4318890
 22. 中校6     4318891 ~ 4540962
 23. 中校7     4540963 ~ 4766511
 24. 中校8     4766512 ~ 5028198
 25. 首领1     5028199 ~ 5319183
 26. 首领2     5319184 ~ 5614500
 27. 首领3     5614501 ~ 5914149
 28. 首领4     5914150 ~ 6218130
 29. 首领5     6218131 ~ 6526500
 30. 首领6     6526501 ~ 6839202
 31. 首领7     6839203 ~ 7156236
 32. 首领8     7156237 ~ 7578036

给于细部装饰请看图片。。。。:

秩秩图4:陆军校级军官

秩秩图5:将帅

秩下的普通秩和有关的的经验列举如下:

CF顺序经验表(AP)

 1. 大校1     7578037 ~ 8026911
 2. 大校2     8026912 ~ 8481771
 3. 大校3     8481772 ~ 8964561
 4. 大校4     8964562 ~ 9475851
 5. 大校5     9475852 ~ 10016211
 6. 大校6     10016212 ~ 10586211
 7. 少将1     10586212 ~ 11186421
 8. 少将2     11186422 ~ 11817411
 9. 少将3     11817412 ~ 12479751
 10. 少将4     12479752 ~ 13174011
 11. 少将5     13174012 ~ 13900761
 12. 少将6     13900762 ~ 14660571
 13. 空军将领1     14660572 ~ 15454011
 14. 空军将领2     15454012 ~ 16281651
 15. 空军将领3     16281652 ~ 17144061
 16. 空军将领4     17144062 ~ 18041811
 17. 空军将领5     18041812 ~ 18975471
 18. 空军将领6     18975472 ~ 19945611
 19. 普通1     19945612 ~ 20952801
 20. 普通2     20952802 ~ 21997611
 21. 普通3     21997612 ~ 23080611
 22. 普通4     23080612 ~ 24202371
 23. 普通5     24202372 ~ 25363461
 24. 普通6     25363462 ~ 26564451
 25. 元帅     26564451 ~

给于细部装饰请看图片。。。。:

秩秩图5:将帅

外面的执意秩秩图了,经验表看很轻浮的。。想秩秩图的玩家可以下载cf活跃地方官的任期粮食的cf军衔QQ头像。

引荐:收费CF包活跃

cf活跃大全,小编每天更新的信息,每天带一把收费的枪!

网址:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

Message *
Name*
Email *